Schedule your COVID-19 Vaccination

  • Post category:News

ENGLISH

The COVID-19 Vaccine is Available to All Adults 16+ for free.

Let’s do our part to stop the spread by getting vaccinated. Schedule your appointment today.

■Online: COVID19WASHOEVACCINE.COM

■ Call: 775-328-2427

■ Find your nearest vaccine clinic: NVCOVIDFIGHTER.ORG

 

Spanish

La vacuna contra el COVID-19 ahora está disponible para adultos mayores de 16 años de edad

Pongamos de nuestra parte para detener la propagación del virus y vacunémonos.

■ Sitio web: www.COVID19Washoe.com/espanol

■ Teléfono : 775-328-2427

■ Encuentre la clínica de vacunas más cercana a usted:

www.NVCOVIDFIGHTER.ORG

 

Tongan

ʻOku lava ke maʻu ʻa e huhu maluʻi COVID-19 ki he kakai lalahi kotoa pe 16 + ke taʻetotongi.

Tau fai hotau fatongia ke taʻofi e mafola ʻaki hono huhu maluʻi. Fakataimi-tepileʻi hoʻo ʻapoinimeni he ʻaho ni.

♦ ʻI he ʻInitaneti: COVID19WASHOEVACCINE.COM

♦ Ui: 775-328-2427

♦ Kumi hoʻo huhu maluʻi ofi taha kiliniki: NVCOVIDFIGHTER.ORG

 

Korean

16세 이상 모든 성인에게 무료로 코로나19 백신을 접종합니다.

코로나 확산을 막을 수 있도록 백신 접종을 하세요. 오늘 예약하세요.

■온라인: COVID19WASHOEVACCINE.COM

■ 전화: 775-328-2427

■ 주변 백신 클리닉 검색: NVCOVIDFIGHTER.ORG

 

Chinese

新冠肺炎疫苗现面向16岁以上成年人免费接种。

让我们尽自己的一份责任,接种疫苗,阻断疫情传播。今天就预约接种。

■线上:COVID19WASHOEVACCINE.COM

■致电:775-328-2427

■查看离您最近的疫苗接种诊所:NVCOVIDFIGHTER.ORG

 

Tagalog

 Available nang LIBRE ang COVID-19 Vaccine sa Lahat ng nasa edad 16+.

Gawin natin ang ating tungkulin para itigil ang pagkalat sa pamamagitan ng pagbabakuna. Magpa-schedule ng inyong appointment ngayon.

■Online: COVID19WASHOEVACCINE.COM

■ Tawagan ang: 775-328-2427

■ Hanapin ang inyong pinakamalapit na vaccine clinic: NVCOVIDFIGHTER.ORG

 

Traditional Chinese

新冠肺炎疫苗現面向16歲以上成年人免費接種。

讓我們盡自己的一份責任,接種疫苗,阻斷疫情傳播。今天就預約接種。

■線上:COVID19WASHOEVACCINE.COM

■致電:775-328-2427

■查看離您最近的疫苗接種診所:NVCOVIDFIGHTER.ORG

 

Vietnamese

Vắc xin COVID-19 Miễn phí Dành cho Mọi người Trưởng thành Hiện có sẵn.

Hãy cùng đóng góp phần mình cho mục tiêu ngăn chận dịch bệnh lây lan bằng cách tiêm vắc xin. Hãy lên lịch hẹn tiêm chủng cho bạn ngay ngày hôm nay.

■ Trực tuyến: COVID19WASHOEVACCINE.COM

■ Điện thoại: 775-328-2427

■ Tìm trung tâm tiêm chủng vắc xin gần nhất: NVCOVIDFIGHTER.ORG